Konkurs na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów realizowany jest w oparciu o środki z dotacji celowej MNiSW.

O sfinansowanie projektu badawczego mogą się ubiegać pracownicy naukowi zatrudnieni w JCET, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 35 roku życia oraz uczestnicy studiów doktoranckich, którzy w chwili składania wniosku są na I-IV roku studiów i doświadczenia do swojej pracy doktorskiej realizują wyłącznie lub przede wszystkim w JCET.

Projekty mogą być indywidualne lub zespołowe. Preferowane są projekty interdyscyplinarne w szerokim zakresie tematycznym farmakoterapii śródbłonka, zgodnie z misją JCET. Projekt nie może być częścią innego, aktualnie realizowanego projektu badawczego.

Oceny wniosków i wyboru projektów do finansowania dokonuje Komisja ds. rozwoju młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich, składająca się z Kierowników Grup Badawczych JCET. Ranking ustalany jest w oparciu o ogólne kryteria, wyszczególnione w załączonym niżej Formularzu Oceny.

Wnioski konkursowe powinny być przygotowane według załączonego wzoru. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie, że zadania badawcze objęte  projektem nie są finansowane z innych źródeł. Zarówno wniosek jak i oświadczenie muszą być podpisane przez wnioskodawcę i kontrasygnowane przez Kierownika Grupy Badawczej JCET.

Jeden wydrukowany egzemplarz wniosku z w/w załącznikami oraz z dołączoną wersją elektroniczną należy składać w Sekretariacie JCET do 31 sierpnia 2018. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 września 2018.

Załączniki do pobrania:

KONKURS NA PROJEKTY BADAWCZE MŁODYCH NAUKOWCÓW I DOKTORANTÓW REALIZOWANE W JCET UJ
facebook JCET