Pracownia Syntezy Chemicznej (Politechnika Łódzka)

Prof. dr hab. Jerzy Gębicki wraz z zespołem od wielu lat zajmował się syntezą i badaniem reaktywności chemicznej szerokiej gamy soli pirydyniowych. Wiele związków z tej grupy, jak potwierdzają wyniki badań prowadzonych przez zespół prof. dr hab. Stefana Chłopickiego, wykazywało działanie na śródbłonek naczyniowy. Ta grupa związków stanowiła punkt wyjścia prac badawczo-rozwojowych JCET, realizowanych w ramach strategicznego projektu badawczego POIG 1.1.2. W ramach projektu JCET, koordynowanego przez JCET (POIG 2.2) została utworzona infrastruktury badawczej Pracowni syntezy chemicznej w Politechnice Łódzkiej.

Pracownia syntezy chemicznej w Politechnice Łódzkiej dysponuje konieczną aparaturą do syntezy chemicznej na małą skalę oraz zapleczem analitycznym do analizy czystości i struktury syntetyzowanych związków.W pracowni wykonuje się syntezy związków organicznych – w tym związków znakowanych izotopami – według znanych procedur, a także opracowuje nowe metody i modyfikacje znanych metod syntezy, określa się stopień czystości syntezowanych związków, stopień znaczenia izotopowego, stabilność chemiczną i biochemiczną oraz wykonuje analizę ilościową i jakościową produktów końcowych reakcji.

Pracownia rozwija również badania analityczne pod kątem obecności soli pirydyniowych w ekstraktach roślinnych, metodykę oceny zdolności i mechanizmów oddziaływania leków z powierzchnią śródbłonka na podstawie ich wiązania do wybranych glikozoaminoglikanów glikokaliksu, służy określeniu własności antyoksydacyjnych syntezowanych związków chemicznych na podstawie badania ich reaktywności chemicznej z całą gamą reaktywnych formtlenu z wykorzystaniemspecjalistycznychmetod radiolizy impulsowej oraz z nowymi próbnikami na nadtlenek wodoru, kwas podchlorawy i nadtlenoazotyn z wykorzystaniemmetod kolorymetrycznych i fluorymetrycznych.

andrzej.marcinekKierownik pracowni

Prof. dr hab. Andrzej Marcinek
Wydział Chemii PŁ
andrzej.marcinek@p.lodz.pl

jerzy.gebicki

Opiekun merytoryczny

Prof. dr hab. Jerzy Gębicki
Wydział Chemii PŁ

jerzy.gebicki@p.lodz.pl

Kluczowy sprzęt:

Preparatywny chromatograf HPLC (semipreparatywny chromatograf cieczowy) Waters Purification Systemz czteroskładnikową pompą, detektorem UV-Vis oraz kolektorem frakcji). Reaktor ciśnieniowy, komora rękawicowa do prac w warunkach beztlenowych, specjalistyczna wyparka, automatyczna suszarka próżniowa.

Ultrasprawny chromatograf cieczowy Aquity UPLC (Waters) sprzężony ze spektrometrem mas micromass LCT Premier XE (Waters), który ma możliwość współpracy z detektorami: fluorescencyjnym, fotodiodowym (200–500 nm) i spektrometrem mas (analizator typu TOF, jonizacja typu ESI lub APCI).

Chromatograf gazowy Agilent 7890 A sprzężony ze spektrometrem mas micromass GCT Premier (Waters). System jest wyposażony w źródło jonizacji elektronami (EI), jonizacji chemicznej (CI), jonizacji polem (FI) oraz desorpcji polem (FD).

Chromatograf cieczowy HPLC Ultimate 3000 (Dionex) z detektorem elektrochemicznym (ESA CoulArray).

Liniowy akcelerator elektronów ELU 6 wyposażony w ramach projektu JCET w nowoczesny układ detekcji optycznej pozwalający na identyfikację i badanie reaktywności produktów pośrednich reakcji chemicznych, w szczególności produktów rodnikowych powstających w procesach jednoelektronowego utleniania i redukcji.

Układ szybkich spektrometrów (Varian Cary 300, Agilent 8453) i fluorymetrów (Varian Cary Eclipse) wraz z układem zatrzymanego przepływu„stopped-flow” (Applied Photophysics SX20) umożliwiają badania reakcji„wolnych” i reakcji monitorowanych metodami niskotemperaturowej izolacji matrycowej.

facebook JCET