Projekty aktualnie realizowane:

TytułKierownikTyp
Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności [więcej]S. ChłopickiNCN, SYMFONIA3, 282784
Nowe mechanizmy dysfunkcji śródbłonka u myszy E3L.CETP – unikatowym modelu hiperlipidemii z ludzkim profilem lipoprotein [więcej] S. ChłopickiNCN, OPUS
Endothelial profiling to predict therapeutic activity or vascular toxicity of compounds in early preclinical research [więcej]S. ChłopickiTEAM TECH
Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka [lider projektu IBD PAN] [więcej]S. Chłopicki (zadania)NCN, OPUS10
RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowania komórek w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych [więcej]M. Barańska oraz S. ChłopickiNCN, OPUS
„Lab-w-pęcherzyku”: molekularne bramki logiczne do diagnostyki wewnątrzkomórkowej [więcej]M. BarańskaH2020-MSCA-ITN-2017
Opracowanie analizy spektroskopowej in vitro kropli lipidowych: ich biochemia i lokalizacja w odniesieniu do funkcji biologicznej [więcej]M. BarańskaNCN, HARMONIA
Indukowanie chiralności w supracząsteczkowych agregatach „gość-gospodarz” – rozwój nowych metod rezonansowej ramanowskiej aktywności optycznej [więcej]A. Kaczor (Wydział Chemii UJ)NCN, OPUS13
Stopień nienasycenia lipidów w okołonaczyniowej tkance tłuszczowej – nowy biomarker w zapaleniu ściany naczynia? Badania ramanowskie w mysich modelach chorób krążenia i izolowanych pierwotnych adipocytach[więcej]A. Kaczor (Wydział Chemii UJ/JCET)NCN, OPUS
Spektrohistopatologia FTIR and immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka [więcej]K. Małek (Wydział Chemii UJ)NCN, OPUS12
Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego naczyń krwionośnych [więcej]K. Małek (Wydział Chemii UJ)NCN, OPUS
Rola Rnazy Mcpip1 w upośledzonym funkcjonowaniu śródbłonka towarzyszącym niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby [więcej]J. KotlinowskiNCN, OPUS, 205024
W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach [więcej]K. MarzecNCN, OPUS12
Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej [więcej]K. MarzecNCBiR, LIDER
Sondy CPL i RROA w badaniu struktury białek – indukcja chiralności oraz nowe metody wzmacniania sygnału chiralooptycznego [więcej]G. ZającNCN, OPUS 18
Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro wpływu chemioterapeutyków na komórki śródbłonka [więcej]K. Majzner (Wydział Chemii UJ)NCN, SONATA11
Ekto-enzymy w interakcjach śródbłonka naczyniowego z komórkami krążącymi we krwi w fizjologii, patologii i terapii; czy komórki mogą wymieniać się enzymami? [więcej]B. Kutryb-Zając NCN, SONATA 15
Od struktury fenestracji w żywych komórkach śródbłonka zatok wątroby do farmakologii fenestracji śródbłonka in vitro w czasie rzeczywistym [więcej]B. Zapotoczny NCN, SONATA 15
Badanie procesu zapalnego komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego, mikroskopii sił atomowych i cytometrii obrazowej [więcej]M. PaciaNCN, SONATINA
Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowcaM. PaciaMNiSW
W poszukiwaniu spektroskopowych markerów autofagii na przykładzie indukowanej farmakologicznie fosfolipidozy w komórkach śródbłonka [więcej]E. Bik NCN, PRELUDIUM 18
Przeciwzapalny efekt witaminy K: mechanizm działania [więcej]A. Kierońska-RudekNCN, PRELUDIUM
Badanie układów biologicznie ważnych w warunkach wzmocnienia ramanowskiej aktywności optycznej [więcej]E. MachalskaNCN, PRELUDIUM
Uszkodzenie glikokaliksu – pierwszy etap patomechanizmu dysfunkcji śródbłonka; pomiary z zastosowaniem elektroforezy kapilarnej [więcej]K. Matyjaszczyk-GwardaNCN, PRELUDIUM
Ocena porównawcza wpływu inhibitorów kinaz tyrozynowych (TKI) na funkcję śródbłonka in vivo u myszy [więcej]B. MarczykNCN, PRELUDIUM
Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji sródbłonka naczyń obowodowych w niewydolności serca [więcej]T. MohaissenNCN, PRELUDIUM
Nowe strategie farmakologicznej modulacji tworzenia mikropęcherzyków płytkowych – wpływ na śródbłonek naczyniowy [więcej] A. Pełesz NCN, PRELUDIUM 19
Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w regulacji powysiłkowego stresu oksydacyjnego, powysiłkowej hemostazy oraz wydolności wysiłkowej [więcej]K. PrzyborowskiNCN, PRELUDIUM13
Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby [więcej]E. Matuszyk (Szafraniec)NCN, PRELUDIUM
Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wątroby oraz modeli komórkowych in vitro [więcej]E. Matuszyk (Szafraniec)NCN, ETIUDA
Czynność i fenotyp komórek śródbłonka zatok wątroby (LSECs) oraz ich potencjalna rola w rozwoju dysfunkcji wątroby w mysim modelu niewydolności serca [więcej]K. Wojnar-Lasoń NCN, PRELUDIUM 18
Rola śródbłonkowego Akt1 i Akt2 w regulacji dysfunkcji śródbłonka wywołanego podaniem angiotensyny II mechanizm „upstream” w nieklasycznym szlaku angiotensynyM. SternakNAWA
Badanie upośledzenia syntezy tlenku azotu iprzepuszczalności śródbłonka w mikrokrążeniu płucnym z wykorzystanie nieinwazyjnych metod MRI w mysimmodelu niewydolności serca [więcej] G. Kwiatkowski NCN, MINIATURA

Projekty zakończone:

TytułKierownikTyp
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej [więcej] S. Chłopicki NCBiR, STRATEGMED, 233226
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków – Jiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) [więcej]
Okres realizacji: 2008-01.2012
S. ChłopickiNCBiR, POIG, DZIAŁANIE 2.2
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym [więcej]
Okres realizacji: 2009-09.2015
S. ChłopickiNCBiR, POIG, DZIAŁANIE 1.1.2
DoReMi – Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration [więcej]S. ChłopickiFP7
Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych [więcej]S. Chłopicki (zadania)NCBiR, PBS
Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka [więcej]K. Zabłocki (IBD PAN)NCN, OPUS
Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających tlenek węgla [więcej]S. ChłopickiNCN, HARMONIA4, 212354
Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku – spektroskopia Ramana in vivo [więcej] A. Kaczor (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS
Opracowanie metodyki tlenometrii EPR do oceny śródbłonkowego działania leków [więcej]P. KaczaraNCN, SONATA3, 184181
Badania strukturalne i obrazowanie chemiczne witaminy A i E oraz ich metabolitów w zdrowych i patologicznie zmienionych tkankach zwierzęcych [więcej]K. MarzecNCN, SONATA4, 205024
In search for endothelial mechanisms of TPO-induced neuroprotection. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF), Reintegration Fellowship (H2020-MSCA-IF-2014) [więcej]M. AdamskiHORYZONT 2020
W kierunku farmakologii doświadczalnej śródbłonka in vivo w oparciu o wieloparametrową metodę oceny czynności śródbłonka naczyniowego u myszy z wykorzystaniem technik obrazowania MR [więcej]A. BarNCN, PRELUDIUM12
Charakterystyka roli płytek krwi w procesie przerzutowania oraz ocena skuteczności leczenia przeciwpłytkowego na zahamowanie przerzutów w doświadczalnym modelu przerzutowości mysiego raka gruczołu sutkowego [więcej] E. BuczekNCN, PRELUDIUM 8
Biosensor oparty na aptamerach do jednoczesnego oznaczania trombiny i czynnika von Willebranda w osoczu [więcej]K. DerszniakNCN, PRELUDIUM11
Aptamery w badaniach nad mechanizmami procesów zakrzepowych zależnych od czynności płytek krwi i erytrocytów w urządzeniach mikroprzepływowych [więcej] K. Derszniak NCN, ETIUDA 8
Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami [więcej]J. DybaśNCN, PRELUDIUM12
Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej [więcej]K. DybaśNCN, ETIUDA
Badanie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych na dystrybucję leków do komórek śródbłonka oraz wiązanie leków z białkami krwi [więcej]A. A. Gonciarz-DytmanNCN, PRELUDIUM7, 258846
Badania fizykochemiczne błony i środowiska wewnątrzkomórkowego śródbłonka [więcej]
Okres realizacji: 2013-2015
A. JaworskaNCN, PRELUDIUM3, 185400
Ocena profilu wybranych eikozanoidów w farmakoterapii nadciśnienia w mysim modelu niedoboru tlenku azotu [więcej]A. KijNCN, PRELUDIUM
Wpływ farmakokinetyki dwóch nowych hepato-selekytwnych NO-donorów V-PYRRO/NO i V-PROLI/NO na ich aktywność biologiczną w leczeniu eksperymentalnego modelu NAFLD u myszy [więcej]K. KuśNCN, PRELUDIUM6, 241590
Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia wątroby za pomocą metod obrazowania spektroskopii oscylacyjnej [więcej]K. N. KochanNCN, PRELUDIUM5, 220775
Obrazowanie „label-free” wewnątrzkomórkowych struktur śródbłonka za pomocą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii FT-IR, mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnej [więcej]K. B. MajznerNCN, PRELUDIUM5, 216588
Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohistochemiczne w badaniach cukrzycy [więcej]M. PilarczykNCN, PRELUDIUM4, 203097
W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniajacych CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm. [więcej]B. SitekNCN, PRELUDIUM11
Spektroskopia oscylacyjna w poszukiwaniu biochemicznego odbicia patologii ściany naczyń krwionośnych we krwi zwierząt z nadciśnieniem tętniczym i płucnym [więcej]E. A. StaniszewskaNCN, PRELUDIUM5, 217395
Charakterystyka spektroskopowa okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w progresji miażdżycy [więcej]K. CzamaraNCN, MINIATURA 2
Badanie molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucach [więcej]A. KurpińskaNCN, MINIATURA
Rola PGI2 oraz NO, wytwarzanych przez komorki śródbłonka zatok wątroby (LSEC), w regulacji glikogenolizy i glukogenogenezy w wątrobie na wczesnym etapie rozwoju NAFLD – badania z zastosowaniem unikatowego systemu izolowanej perfundowanej wątroby [więcej] I. Czyżyńska-CichońNCN, MINIATURA
Zmiany w parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby pod wpływem kwasów tłuszczowych, a tworzenie kropli lipidowych w hepatocytach- zastosowanie platformy do badań trójwymiarowych hodowli komórkowych w mikroprzepływie, OrganoPlate® [więcej]E. KuśNCN, MINIATURA
Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonka [więcej]L. MateuszukNCN, MINIATURA
Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego obazowania pułapki spinowej DMPO do obrazowania stresu oksydacyjnego w mięśniu sercowym u myszy [więcej]B. ProniewskiNCN, MINIATURA
Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi [więcej]M. SmędaNCN, MINIATURA
Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążeniaM. SternakNCN, MINIATURA
W kierunku farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3D [więcej]M. StojakNCN, MINIATURA
Wpływ aktywatorów czynnika transkrypcyjnego Nrf2 na przepuszczalność komórek śródbłonka — badania ex vivo z wykorzystaniem myszy knockoutowych B6.129X1-Nfe2l2tm1Ywk/J [więcej] E. Szczęsny-MałysiakNCN, MINIATURA
facebook JCET