Projekty aktualnie realizowane:

Tytuł Kierownik Typ
Farmakoterapia śródbłonka naczyniowego i aktywacji płytek krwi zależna od prostacykliny, tlenku azotu i tlenku węgla – nowa strategia w zapobieganiu przerzutowości nowotworowej [więcej] S. Chłopicki NCBiR, STRATEGMED, 233226
Mechanizmy farmakoterapeutyczne, markery spektroskopowe, i nanomechanika dysfunkcyjnego śródbłonka w stłuszczeniu wątroby i w niewydolności serca; w poszukiwaniu narządowej specyficzności [więcej] S. Chłopicki NCN, SYMFONIA3, 282784
Opracowanie kombinacji składników naturalnych kompleksowo poprawiających funkcjonowanie śródbłonka naczyń krwionośnych [więcej] S. Chłopicki (zadania) NCBiR, PBS
Nowe mechanizmy dysfunkcji śródbłonka u myszy E3L.CETP – unikatowym modelu hiperlipidemii z ludzkim profilem lipoprotein S. Chłopicki NCN, OPUS
Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka [lider projektu IBD PAN] S. Chłopicki (zadania) NCN, OPUS10
Endothelial profiling to predict therapeutic activity or vascular toxicity of compounds in early preclinical research S. Chłopicki TEAM TECH
RS-SRS-MED: Mikroskopia spontanicznego i stymulowanego rozpraszania ramanowskiego do czułego i ultraszybkiego obrazowania komórek w procesie rozwoju chorób cywilizacyjnych M. Barańska oraz S. Chłopicki NCN, OPUS
Molecular logic lab-on-a-vesicle for intracellular diagnostics M. Barańska H2020-MSCA-ITN-2017
Spektroskopowe badania in vitro kropli lipidowych: różne funkcje i mechanizm powstawania w wybranych modelach M. Barańska NCN, HARMONIA
Indukowanie chiralności w supracząsteczkowych agregatach „gość-gospodarz” – rozwój nowych metod rezonansowej ramanowskiej aktywności optycznej [więcej] A. Kaczor (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS13
Schwytać choroby cywilizacyjne na gorącym uczynku – spektroskopia Ramana in vivo [więcej] A. Kaczor (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS
Spektrohistopatologia FTIR and immunoSERS w identyfikacji stanu biochemicznego mikroprzerzutów i niszy pre-metastatycznej w mysim modelu nowotworu sutka [więcej] K. Małek (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS12
Projektowanie nanoczujników SERS dla detekcji ex vivo stanu zapalnego naczyń krwionośnych [więcej] K. Małek (Wydział Chemii UJ) NCN, OPUS
Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka [więcej] K. Zabłocki (IBD PAN) NCN, OPUS
Rola Rnazy Mcpip1 w upośledzonym funkcjonowaniu śródbłonka towarzyszącym niealkoholowej stłuszczeniowej chorobie wątroby J. Kotlinowski NCN, OPUS, 205024
W poszukiwaniu biochemicznych, mechanicznych i funkcjonalnych markerów stresu oksydacyjnego w erytrocytach [więcej] K. Marzec NCN, OPUS12
Diagnostyka zmian biochemicznych w ludzkich koncentratach krwinek czerwonych (KKCz) z zastosowaniem spektroskopii oscylacyjnej K. Marzec NCBiR, LIDER
Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro wpływu chemioterapeutyków na komórki śródbłonka [więcej] K. Majzner (Wydział Chemii UJ) NCN, SONATA11
Badanie procesu zapalnego komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego, mikroskopii sił atomowych i cytometrii obrazowej [więcej] M. Pacia NCN, SONATINA
Stypendium naukowe dla wybitnego młodego naukowca M. Pacia MNiSW
W kierunku farmakologii doświadczalnej śródbłonka in vivo w oparciu o wieloparametrową metodę oceny czynności śródbłonka naczyniowego u myszy z wykorzystaniem technik obrazowania MR [więcej] A. Bar NCN, PRELUDIUM12
Charakterystyka roli płytek krwi w procesie przerzutowania oraz ocena skuteczności leczenia przeciwpłytkowego na zahamowanie przerzutów w doświadczalnym modelu przerzutowości mysiego raka gruczołu sutkowego [więcej] E. Buczek NCN, PRELUDIUM8, 272104
Biosensor oparty na aptamerach do jednoczesnego oznaczania trombiny i czynnika von Willebranda w osoczu [więcej] K. Derszniak NCN, PRELUDIUM11
Spektroskopia rezonansowego rozproszenia ramanowskiego w badaniach in vitro i ex vivo adduktów hemoglobiny z gazotransmiterami [więcej] J. Dybaś NCN, PRELUDIUM12
Badania kompleksów wybranych hemoprotein i ich przemian w układach biologicznych metodami spektroskopii molekularnej [więcej] K. Dybaś NCN, ETIUDA
Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji sródbłonka naczyń obowodowych w niewydolności serca T. Mohaissen NCN, PRELUDIUM
Rola reaktywnych form tlenu (ROS) produkowanych podczas maksymalnego wysiłku przez śródbłonkowe enzymy NOX2 i NOX4 w regulacji powysiłkowego stresu oksydacyjnego, powysiłkowej hemostazy oraz wydolności wysiłkowej [więcej] K. Przyborowski NCN, PRELUDIUM13
Spektroskopia ramanowska w badaniach in vitro nad wychwytem molekuł przez komórki śródbłonka zatok wątroby E. Szafraniec NCN, PRELUDIUM
Spektroskopia ramanowska w badaniu rozwoju niealkoholowego stłuszczenia wątroby z wykorzystaniem izolowanych komórek wątroby oraz modeli komórkowych in vitro E. Szafraniec NCN, ETIUDA
Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążenia M. Sternak NCN, MINIATURA
Charakterystyka spektroskopowa okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej w progresji miażdżycy K. Czamara NCN, MINIATURA 2

Projekty zakończone:

Tytuł Kierownik Typ
Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków – Jiellonian Centre for Experimental Therapeutics (JCET) [więcej]
Okres realizacji: 2008-01.2012
S. Chłopicki NCBiR, POIG, DZIAŁANIE 2.2
Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym [więcej]
Okres realizacji: 2009-09.2015
S. Chłopicki NCBiR, POIG, DZIAŁANIE 1.1.2
DoReMi – Low Dose Research towards Multidisciplinary Integration [więcej] S. Chłopicki FP7
Badania przeciwpłytkowego i przeciwzakrzepowego działania związków uwalniających tlenek węgla [więcej] S. Chłopicki NCN, HARMONIA4, 212354
Opracowanie metodyki tlenometrii EPR do oceny śródbłonkowego działania leków [więcej] P. Kaczara NCN, SONATA3, 184181
Badania strukturalne i obrazowanie chemiczne witaminy A i E oraz ich metabolitów w zdrowych i patologicznie zmienionych tkankach zwierzęcych [więcej] K. Marzec NCN, SONATA4, 205024
In search for endothelial mechanisms of TPO-induced neuroprotection. Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF), Reintegration Fellowship (H2020-MSCA-IF-2014) [więcej] M. Adamski HORYZONT 2020
Badanie wpływu wybranych właściwości fizykochemicznych na dystrybucję leków do komórek śródbłonka oraz wiązanie leków z białkami krwi [więcej] A. A. Gonciarz-Dytman NCN, PRELUDIUM7, 258846
Badania fizykochemiczne błony i środowiska wewnątrzkomórkowego śródbłonka [więcej]
Okres realizacji: 2013-2015
A. Jaworska NCN, PRELUDIUM3, 185400
Ocena profilu wybranych eikozanoidów w farmakoterapii nadciśnienia w mysim modelu niedoboru tlenku azotu [więcej] A. Kij NCN, PRELUDIUM
Wpływ farmakokinetyki dwóch nowych hepato-selekytwnych NO-donorów V-PYRRO/NO i V-PROLI/NO na ich aktywność biologiczną w leczeniu eksperymentalnego modelu NAFLD u myszy [więcej] K. Kuś NCN, PRELUDIUM6, 241590
Od symptomów do leczenia: kompleksowa charakterystyka rozwoju zmian patologicznych w doświadczalnym modelu stłuszczenia wątroby za pomocą metod obrazowania spektroskopii oscylacyjnej [więcej] K. N. Kochan NCN, PRELUDIUM5, 220775
Obrazowanie „label-free” wewnątrzkomórkowych struktur śródbłonka za pomocą konfokalnej mikroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii FT-IR, mikroskopii sił atomowych i mikroskopii fluorescencyjnej [więcej] K. B. Majzner NCN, PRELUDIUM5, 216588
Mała skala, wielkie znaczenie: spektroskopia ramanowska, obrazowanie 3D, mikroskopia sił atomowych i barwienie immunohistochemiczne w badaniach cukrzycy [więcej] M. Pilarczyk NCN, PRELUDIUM4, 203097
W poszukiwaniu mechanizmów przeciwpłytkowego działania związków uwalniajacych CO: znaczenie kinetyki uwalniania CO, działania antyadhezyjnego i wpływu na metabolizm. [więcej] B. Sitek NCN, PRELUDIUM11
Spektroskopia oscylacyjna w poszukiwaniu biochemicznego odbicia patologii ściany naczyń krwionośnych we krwi zwierząt z nadciśnieniem tętniczym i płucnym [więcej] E. A. Staniszewska NCN, PRELUDIUM5, 217395
Badanie molekularnych mechanizmów metastazy w mysim modelu raka gruczołu sutkowego poprzez kompleksową ocenę zmian w ekspresji białek w płucach [więcej] A. Kurpińska NCN, MINIATURA
Zmiany w parakrynnej sygnalizacji komórek śródbłonka zatok wątroby pod wpływem kwasów tłuszczowych, a tworzenie kropli lipidowych w hepatocytach- zastosowanie platformy do badań trójwymiarowych hodowli komórkowych w mikroprzepływie, OrganoPlate® [więcej] E. Kuś NCN, MINIATURA
Wpływ wisfatyny na bioenergetykę i fenotyp komórek śródbłonka [więcej] L. Mateuszuk NCN, MINIATURA
Zastosowanie nowej techniki immunohistochemicznego obazowania pułapki spinowej DMPO do obrazowania stresu oksydacyjnego w mięśniu sercowym u myszy [więcej] B. Proniewski NCN, MINIATURA
Wieloparametrowa ocena dysfunkcji śródbłonka płucnego w toku rozwoju choroby nowotworowej w mysim modelu raka piersi [więcej] M. Smęda NCN, MINIATURA
W kierunku farmakologii adhezji i transmigracji komórek nowotworowych z wykorzystaniem unikatowych platform mikroprzepływowych 3D [więcej] M. Stojak NCN, MINIATURA
facebook JCET