Patenty do komercjalizacji

Zastosowanie czwartorzędowych soli pirydyniowych do hamowania przerzutów nowotworowych  (EP2211858B1)

EP2211858

Zgłaszający/Uprawnieni:
Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Jagielloński

Patent obejmuje grupę aktywnych związków chemicznych będących pochodnymi czwartorzędowych soli pirydyniowych do stosowania do hamowania i/lub zapobiegania tworzeniu przerzutów nowotworów/guzów i tworzeniu wtórnych nowotworów/guzów złośliwych.  

Numery zgłoszeń patentowych: EP2211858 (B1), PL2211858 (T3)

Zasięg terytorialny ochrony wynikającej z udzielonych patentów:
Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Irlandia, Polska 

Związki będące przedmiotem patentu były poddane badaniom w ramach projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Zastosowanie czwartorzędowych soli pirydyniowych do radioprotekcji (EP2211857B1)

EP2211857

Zgłaszający/Uprawnieni:
Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Jagielloński

Patent obejmuje grupę aktywnych związków chemicznych będących pochodnymi czwartorzędowych soli pirydyniowych do stosowania do leczenia lub zapobiegania uszkodzeniom komórek, tkanek lub organów w żywym podmiocie spowodowanego ekspozycją na promieniowanie jonizujące np. w ramach procedury radioterapii zewnętrznej lub wewnętrznej. Grupa związków będących przedmiotem patentu może także służyć do leczenia raka lub guza, które to leczenie polega na podawaniu pacjentowi potrzebującemu takiej terapii wspomnianej czwartorzędowej soli pirydyniowej w ilości skutecznej do hamowania uszkodzenia popromiennego i poddanie pacjenta procedurze radioterapii. 

Numery zgłoszeń patentowych: WO2009047290 (A1), EP2211857 (B1), PL2211857 (T3)

Zasięg terytorialny ochrony wynikającej z udzielonych patentów:
Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Irlandia, Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Związki będące przedmiotem patentu były poddane badaniom w ramach projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Zgłoszenia patentowe do komercjalizacji

Superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza z ultracienkimi warstwami polimerowymi, sposób ich wytwarzania i zastosowanie (WO2014081322)

WO2014081322

Zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński

Przedmiotem wynalazku są superparamagnetyczne nanocząstki tlenku żelaza z ultracienkimi warstwami polimerowymi charakteryzujące się tym, że składają się z superparamagnetycznych rdzeni z tlenków żelaza współstrąconych z polikationem oraz hydrofilowej powłoki złożonej z przynajmniej jednej ultracienkiej warstwy polielektrolitu. Przedmiotem wynalazku jest także sposób wytwarzania superparamagnetycznych nanocząstek według wynalazku oraz zastosowanie superparamagnetycznych nanocząstek według wynalazku jako środka kontrastowego w obrazowaniu rezonansem magnetycznym i/lub fluorescencyjnym i/lub mikroskopii fluorescencyjnej.

Numery zgłoszeń patentowych: WO2014081322

Zgłoszenie patentowe powstało w związku z realizacją projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Azotan(III) 3-karbamoilo-1-metylopirydyniowy, sposób jego otrzymywania i zastosowanie (WO2014200373)

WO2014200373

Zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński

Wynalazek dotyczy nowej soli pirydyniowej zawierającej anion jako azotan(III) i kation jako3-karbamoilo-1-metylopirydyniowy, sposobu jej otrzymywania oraz zastosowania do wytwarzania środka naczynio-protekcyjnego do leczenia lub profilaktyki stanów lub chorób związanych z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego, niewydolnością śródbłonkowej syntezy tlenku azotu (NO) i/lub niewydolnością śródbłonkowej syntezy prostacykliny (PGI2).

Numery zgłoszeń patentowych: WO2014200373

Zgłoszenie patentowe powstało w związku z realizacją projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Sposób oceny stanu biochemicznego śródbłonka naczyniowego (P.410634)

Zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński

Wynalazek dotyczy nowego sposobu oceny dysfunkcji śródbłonka naczyniowego, która polega na pomiarze stosunku zawartości dwóch wybranych aminokwasów w tkankach i płynach ustrojowych u ssaków, zwłaszcza u ludzi i myszy. Metodą używaną w przykładach wykonania do pomiaru zawartości poszczególnych aminokwasów jest spektroskopia ramanowska.

Zgłoszenie patentowe powstało w związku z realizacją projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Apertura optyczna do wyboru kąta padania w obiektywach typu Cassegrain (P.405822)

Zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński

Wynalazek dotyczy apretury mikroskopowej, zwłaszcza do obiektywów typu Cassegrain charakteryzującej się tym, że ma kształt koła o określonym promieniu, w którym w jednej połowie jest wycięta szczelina o określonym kształcie. Przedmiotem wynalazku jest także zastosowanie apertury do pomiarów w zakresie środkowej podczerwieni z użyciem obiektywu Cassegrain.

Zgłoszenie patentowe powstało w związku z realizacją projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Metoda ustalania stanu biochemicznego materiału biologicznego przez rejestrację widm IR w jego próbkach i jej zastosowanie do oceny patologii ścian naczyń krwionośnych (P.401544)

Zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński

Wynalazek dotyczy metody ustalania stanu biochemicznego materiału biologicznego, w tym krwi i jej składników, przez rejestrację widm spektroskopowych w podczerwieni w próbkach materiału biologicznego oraz jej zastosowanie do oceny występowania lub niewystępowania patologii ścian naczyń i/lub do oceny stopnia zaawansowania patologii ścian naczyń krwionośnych. Zastosowanie metody według wynalazku, może być przydatne do oceny występowania oraz określenia stanu zaawansowania patologii naczyń krwionośnych w chorobach związanych z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego, w tym w szczególności w nadciśnieniu tętniczym.

Zgłoszenie patentowe powstało w związku z realizacją projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.


Skomercjalizowane wynalazki i zgłoszenia patentowe

Sposób i układ do oceny funkcji śródbłonka naczyniowego (WO2012164495)

WO2012164495

Zgłaszający: Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Jagielloński

A method for evaluating vascular endothelium function in a human subject comprises monitoring changes in intensity of NADH fluorescence signal from skin tissue cells of an upper limb of said subject as a function of time, wherein said changes result from reactive hyperaemia caused by blocking and releasing blood flow in the same upper limb of said subject. A system for evaluating vascular endothelium function in a human subject comprises a means for illuminating a skin on an upper limb of said subject with exciting light, a means for measuring intensity of fluorescence signal emitted from the skin and recording changes of said intensity of the fluorescence signal over time; and a restriction means for blocking and releasing blood flow in the upper limb of said subject.

Numery zgłoszeń patentowych: WO2012164495

Zgłoszenie patentowe powstało w związku z realizacją projektu pt. „Śródbłonek naczyniowy w chorobach cywilizacyjnych: od badań poznawczych do oferty innowacyjnego leku o działaniu śródbłonkowym” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.1.2.

 

 

facebook JCET