Osoby zainteresowane wykonaniem prac magisterskich lub doktorskich w JCET w zakresie tematyki związanej z projektami realizowanymi przez Zespół JCET w oparciu o infrastrukturę badawczą poszczególnych pracowni JCET, prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: jcet@jcet.eu.

Prace magisterskie i doktorskie

Interdyscyplinarny charakter laboratoriów JCET – pozawydziałowej jednostki naukowej UJ – pozwala na realizację staży, prac magisterskich oraz prac doktorskich w ramach rozwijanej przez JCET współpracy z kilkoma wydziałami:

  • Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
  • Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UJ,
  • Wydziałem Chemii UJ,
  • Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
  • Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM,
  • Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ.

Z kolejnymi wydziałami podobne umowy aktualnie przygotowujemy (m.in. Wydziałem Lekarskim UJ CM).

Do tej pory w JCET zrealizowano badania do kilkudziesięciu prac magisterskich, kilkunastu prac doktorskich oraz prawnie 100 osób odbyło staże.

Obecnie istnieje możliwość realizacji prac magisterskich w ramach aktualnie prowadzonych projektów badawczych.

Rekrutacja do realizacji pracy magisterskiej w ramach projektów badawczych JCET

ETAP I

Przeslanie CV (wraz ze średnią ocen i tematyką poprzednich prac badawczych np. streszczenie pracy licencjackiej) oraz listu motywacyjnego (predyspozycje kandydata do realizacji danej pracy magisterskiej, okres  przeznaczony na badania, ew. pomysły dot. realizacji) na adres: jcet@jcet.eu

ETAP II

Osobiste spotkanie z kandydatami (możliwa dodatkowa rekrutacja przy zbyt dużej liczbie kandydatów)

ETAP III

Dopełnienie formalności (Wypełnienie wymaganych dokumentów, wykonanie badań lekarskich, ustalenie tematu pracy i wyznaczenie opiekuna)

Proponowane tematy prac magisterskich na rok akademicki 2022/2023 – do pobrania

Szczegóły dotyczące zakresu realizacji pracy oraz innych kwestii organizacyjnych (np. kwestii promotora) są przedmiotem indywidualnych ustaleń z osobami zainteresowanymi realizacją badań w JCET.

facebook JCET