Osoby zainteresowane wykonaniem prac magisterskich, doktorskich lub stażami w JCET w zakresie tematyki związanej z projektami realizowanymi przez grupy badawcze JCET w oparciu o infrastrukturę badawczą poszczególnych pracowni JCET, prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: jcet@jcet.eu.

Dla osób zainteresowanych do pobrania: Informacja dot. zasad realizacji prac magisterskich, doktorskich i staży w JCET

Prace magisterskie i doktorskie

Interdyscyplinarny charakter laboratoriów JCET – pozawydziałowej jednostki naukowej UJ – pozwala na realizację staży, prac magisterskich oraz prac doktorskich w ramach rozwijanej przez JCET współpracy z kilkoma wydziałami:

 • Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
 • Wydziałem Biologii i Nauk o Ziemi UJ,
 • Wydziałem Chemii UJ,
 • Wydziałem Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
 • Wydziałem Farmaceutycznym UJ CM,
 • Wydziałem Matematyki i Informatyki UJ.

Z kolejnymi wydziałami podobne umowy aktualnie przygotowujemy (m.in. Wydziałem Lekarskim UJ CM).

Do tej pory w JCET zrealizowano badania do kilkudziesięciu prac magisterskich, kilkunastu prac doktorskich oraz prawnie 100 osób odbyło staże.

Aktualnie istnieje możliwość realizacji następujących tematów badawczych w ramach prac magisterskich (finansowanie z aktualnie realizowanych projektów):

Ogólna tematyka prac magisterskich do realizacji w JCET Osoba kontaktowa
Ocena dysfunkcji sródbłonka w małych izolowanych naczyniach przy wykorzystaniu miografu dr Magdalena Sternak
magdalena.sternak@jcet.eu
Charakterystyka fenotypu pierwotnych komórek śródbłonka zatok wątroby (LSEC) w toku rozwoju niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby (NAFLD) dr Edyta Kuś
edyta.kus@jcet.eu
Immunohistochemiczna ocena przerzutowości nowotworowej w płucach i wątrobie mgr Agnieszka  Jasztal
agnieszka.jasztal@jcet.eu
Badanie aktywności farmakologicznej donorów tlenku węgla w płytkach krwi mgr Barbara Sitek
barbara.sitek@jcet.eu
 1. Synteza i badania supramolekularnych agregatów karotenoidów metodami spektroskopowymi.
 2. Analiza strukturalna białek przy użyciu Ramanowskiej Aktywności Optycznej.
 3. Analiza strukturalna cukrów przy użyciu Ramanowskiej Aktywności Optycznej.
 4. Identyfikacja spektroskopowa izolowanych komórek wątroby.
 5. Badania in vitro stymulowanych komórek śródbłonka metodami obrazowania ramanowskiego i FTIR.
 6. Stres oksydacyjny w układach biologicznych – badania modelowe z użyciem metod spektroskopii oscylacyjnej.
prof. dr hab. Małgorzata Barańska
malgorzata.baranska@jcet.eu
 1. W kierunku ramanowskiej diagnostyki medycznej – analiza spektroskopowa próbek biologicznych spektroskopią ramanowską z sondą światłowodową.
 2. Mikroskopia ramanowska jako narzędzie badania nieutrwalonych tkanek ex vivo.
 3. Badanie wpływu cytokin prozapalnych na komórki śródbłonka z użyciem obrazowania ramanowskiego.
 4. Badanie wpływu lipopolisacharydów pochodzenia bakteryjnego na komórki śródbłonka z użyciem obrazowania ramanowskiego.
dr hab. Agnieszka Kaczor
agnieszka.kaczor@jcet.eu
 1. Opracowanie metody analizy widm FTIR osocza z modelu zwierzęcego rozwoju nowotworu sutka.
 2. Zastosowanie analizy chemometrycznej i statystycznej do identyfikacji  przerzutów nowotworowych do płuc przy użyciu techniki spektrohistopatologii FTIR.
 3. Chemiczne funkcjonalizowanie podłoży SERS w projektowaniu nanoczujników rozpoznających markery chorób cywilizacyjnych.
 4. Charakterystyka spektroskopowa materiałów konserwatorskich dzieł sztuki.
dr hab. Kamilla Małek
kamilla.malek@jcet.eu
 1. Zastosowanie spektroskopii oscylacyjnej do detekcji przerzutowości nowotworowej do płuc
 2. Spektroskopia rezonansowego rozpraszania ramanowskiego w badaniach in situ zmian strukturalnych hemoglobiny w pojedynczych komórkach zwierzęcych
dr Katarzyna Marzec
katarzyna.marzec@jcet.eu
Zastosowanie metod chemometrycznych w niecelowanej analizie metabolomicznej w mysim modelu raka sutka 4T1 dr Kamil Kuś
kamil.kus@jcet.eu
Opracowanie metody identyfikacji białek rozdzielonych elektroforetycznie z wykorzystaniem spektrometrii mas dr Anna Kurpińska
anna.kurpinska@jcet.eu

Szczegóły dotyczące zakresu realizacji pracy oraz innych kwestii organizacyjnych (np. kwestii promotora) są przedmiotem indywidualnych ustaleń z osobami zainteresowanym realizacją badań w JCET. Osoby zainteresowane realizacją prac magisterskich w JCET proszone są o kontakt z osobami wskazanymi wyżej jako osoby kontaktowe.

Osoby zainteresowane realizacją prac doktorskich w JCET proszone są o przesyłanie zgłoszeń na adres: badania@jcet.eu.

Staże

Aktualnie nabór stażystów prowadzony jest nabór stażystów:

Do Kwarantanny Zwierząt JCET

Oczekujemy osób pracowitych, sumiennych i odpowiedzialnych, a co najważniejsze o przyjaznym podejściu do zwierząt. Ofertę kierujemy do studentów lub absolwentów studiów zootechnicznych, biologicznych lub pokrewnych.

Do zadań będzie należeć :

 • pomoc w zwierzętarni laboratoriów JCET
 • pomoc techniczna w eksperymentach (np. monitorowanie przebiegu doświadczeń lub przegotowywanie sprzętu)
 • zapewnienie czystości w pomieszczeniach

Oferujemy elastyczne godziny, bardzo ciekawą prace z możliwością późniejszego zatrudnienia, ale przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia i przejście szkolenia dla osób uczestniczących w doświadczeniach.

Osoba kontaktowa:
mgr Krystyna Wandzel
krystyna.wandzel@jcet.eu

Nabory zakończone:

Do Pracowni Analityki i Farmakokinetyki JCET

Tematyka

 • Zapoznanie się z procesem opracowania i walidacji metod bioanalitycznych głównie z wykorzystaniem techniki chromatografii cieczowej połączonej ze spektrometrią mas;
 • Zapoznanie się z różnymi technikami przygotowania próbek biologicznych do analiz ilościowych i jakościowych;
 • Zdobycie doświadczenia w obsłudze sprzętu laboratoryjnego (spektrometry mas, wysokosprawne chromatografy cieczowe, aparat do elektroforezy, wagi analityczne, pH-metry i inne);
 • Zdobycie doświadczenia w opracowywaniu danych eksperymentalnych i ich raportowaniu;
 • Praca w systemie dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP).

Wymagania

 • doświadczenie w pracy w laboratorium (odbyte zajęcia praktyczne w laboratorium);
 • wiedza z zakresu BHP pracy w laboratorium;
 • zdolność analitycznego myślenia.
Osoba kontaktowa:
dr Agnieszka Zakrzewska
agnieszka.zakrzewska@jcet.eu

 

facebook JCET