PRELUDIUM 15 w badaniach niewydolności serca

Z przyjemnością informujemy o sukcesie kolejnego członka zespołu badawczego Jegiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Pani Tasnim Mohaissen otrzymała finansowanie z Narodowego Centrum Nauki (NCN) w Krakowie na realizację projektu pt.: „Rola Angiotensyna (1-12) oraz szlaku niezależnego od ACE w produkcji Ang II w dysfunkcji śródbłonka naczyń obowodowych w niewydolności serca”, w ramach proglamu PRELUDIUM 15.

Niniejszy projekt zakłada precyzyjne połączenie technik  farmakologicznych, analitycznych i biochemicznych, które pozwoli na zbadanie alternatywnych dróg produkcji angiotensyny (Ang II) w celu poszukiwania nowych terapii niewydolności mięśnia sercowego.  Angiotensyna II jest głównym produktem działania ACE (ang. Angiotensin-Converting Enzyme – konwertaza angiotensyny) i jej nadprodukcja uważana jest za kluczowy czynnik wzmagający włóknienie i stany zapalne mieśnia sercowego. W efekcie sprzyja to upośledzeniu nie tylko czynności serca, ale całego układu sercowo-naczyniowego. Niestety, terapia polegająca na zmniejszeniu stężenia osoczowej Ang II, ogranicza śmiertelność pacjentów i łagodzi objawy choroby jedynie w części przypadków (brak jej skuteczności u pacjentów z zachowaną frakcją wyrzutową). Ponadto, u wielu pacjentów pomimo początkowego spadku stężenia Ang II, obserwuje się jej ponowny wzrost po pewnym czasie trwania terapii, tzw. „Ang II escape”. Stąd też konieczne wydaje się opracowanie bardziej skutecznej terapii, a przede wszystkim lepsze zrozumienie mechanizmów odpowiedzialnych za niekorzystne efekty zbyt mocno aktywowanego układu RAAS. Głównym celem tego projektu jest ocena alternatywnych szlaków syntezy Ang II w rozwoju obwodowej dysfunkcji śródbłonka w modelu niewydolności serca. Wciąż  nie są dobrze poznane mechanizmy odgrywające rolę w niewydolności serca o etiologii innej niż niedokrwiennej. Analiza obwodowej dysfunkcji śródbłonka, szczególnie pod kątem jej mechanizmów, jest istotna ze względu na jej znaczenie prognostyczne i terapeutyczne w zaburzeniach sercowo-naczyniowych.

 • Budżet: 209 999 PLN
 • Okes realizacji: 36 miesięcy

Wyniki konkursu PRELUDIUM 15 dostępne na stronie NCN.

MINIATURA2 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążenia

Po krótkiej przerwie w przyjmowaniu wniosków w ramach konkursu MINIAURA, Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (NCN) wznowiło przyznawanie finansowania na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne. Na trzeciej liście rankingowej NCN znalazła się dr Magdalena Sternak prowadząca badania naukowe w ramach grupy badawczej farmakologii doświadczalnej Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Sam temat projektu „Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążenia”, każe z niecierpliwością czekać na rezultaty zaplanowanych badań.

O PROJEKCIE
Sirtuina 1 (SIRT1) odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu śródbłonka. Przypisuje się jej udział w uruchamianiu mechanizmów naprawczych w dysfunkcji śródbłonka. Celem zaplanowanych badań w projekcie jest zbadanie udziału prostacykliny PGI2 w mechanizmach obronnych współzależnych z aktywnością SIRT1, w poprawie funkcjonowania śródbłonka naczyniowego w mysim modelu transgenicznym (endothelial CDK5R1 (EC-p25) z nadekspresją białka EC-p25. Jest to unikatowy model, gdzie białko ECp25 tworzy kompleks z cyklinozależną kinazą 5CDK5, którego nadmiar wywołuje hiperfosforylację SIRT1 przyczyniając się do indukowania dysfunkcji śródbłonka.
Wiedza uzyskana w ramach projektu pozwoli na kontynuację badań w kierunku farmakologii sirtuin w oparciu o endogenny mediator śródbłonka tj.PGI2, który może być traktowany w przyszłości jako potencjalny terapeutyczny cel dla selektywnych leków oddziałujących na SIRT1.

 • Okres realizacji: 12 miesięcy
 • Budżet: 49 500 zł

Lista laureatów konkursu MINIATURA2.

Młoda, zdolna wręcz wybitna, czyli … dr inż. Marta Pacia

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach XII edycji konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców, nagrodę za swoje dotychczasowe osiągnięcia otrzymała dr inż. Marta Pacia. Pani doktor Pacia, jako członek grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej w laboratorium Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leku (JCET) realizuje własny projekt badawczy pt. Badanie procesu zapalnego komórek śródbłonka in situ w izolowanych funkcjonalnych naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem obrazowania ramanowskiego, mikroskopii sił atomowych i cytometrii obrazowej” (SONATINA, NCN).

Wybitny młody naukowiec to taki, który nie przekroczył 35. roku życia, może pochwalić się imponującym dorobkiem naukowy, wysokim poziomem prowadzonych badań oraz ma na koncie nagrody naukowe, czy też bierze lub brał udział w projektach międzynarodowych.

Stypendia są przyznawane na podstawie złożonych wniosków, w drodze konkursu. W tym roku złożono 1129 wniosków. Stypendia w wysokości 5 390 zł miesięcznie przyznano 181 wybitnym młodym naukowcom. Laureaci będą otrzymywać je przez okres do 3 lat. Młodzi naukowcy sami decydują o tym, na co przeznaczą stypendium.

Rozstrzygnięcie Konkursu na Projekty Badawcze Młodych Naukowców i Doktorantów realizowanych w JCET

Z przyjemnością informujemy, że Komisja ds. rozwoju młodych naukowców  w ramach Konkursu na Projekty Badawcze Młodych Naukowców oraz Doktorantów finansowane w oparciu o środki z dotacji celowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) przyznała pozytywna ocenę złożonym wnioskom projektowym i zakwalifikowała je do realizacji.

Podczas ogłaszania konkursu planowano dopuścić do realizacji 3 najlepsze projekty. Jednak w związku z tym, że wszystkie 4 złożone wnioski są na wysokim poziomie merytorycznym, Komisja zdecydowała o dopuszczeniu wszystkich 4 do etapu realizacji.

Podczas oceny wniosków Komisja uwzględniała następujące czynniki:

 1. Dorobek naukowy wnioskodawcy,
 2. Wartość naukową projektu – w tym szczególnie oryginalność projektu tzn. czy zakres projektu nie pokrywa się z żadnym złożonym innym wnioskiem projektowym (np. NCN itp.),
 3. Projekt budżetu.

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria Komisja ogłasza ranking zwycięzców konkursu:

1. dr Marek Grosicki – przyznany budżet 9000 PLN
2. Agnieszka Kij – przyznany budżet 8000 PLN
3 i4 (ex aequo) – dr Kamil Kuś oraz Joanna Suraj – budżet po 7269,50 PLN

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

XXVI konferencja ICORS z udziałem JCET

W dniach 26-31 sierpnia 2018 roku na wyspie Jeju w Korei Południowej odbyła się XXVI konferencja ICORS – International Conference on Raman Spectroscopy, podczas której zaprezentowano wyniki projektów badawczych,w całości lub częściowo realizowanych w Jagiellońskim Centrum Rozwoju Leków (JCET).

Ze względu na charakter konferencji wzięli w niej udział członkowie Grupy badawczej spektroskopii ramanowskiej JCET pod kierownictwem Prof. dr hab. Małgorzaty Barańskiej, która miała przyjemność wygłosić prelekcję cieszącą się dużym zainteresowaniem, na temat: „Raman Imaging for Diagnosis and Detection of Diseases”. Poniżej przedstawiamy listę tematów prezentowanych na konferencji z uwzględnieniem projektu realizowanego w JCET, którego wyniki omawiali uczestnicy konferencji:

 1. “Signal Enhancement, Chirality Induction and Molecular Specificity in Resonance ROA” omawiany przez Panią dr hab. Agnieszkę Kaczor kierownika projektu OPUS13.
 2. „Rapid diagnostics of atherosclerosis in aorta and liver steatosis by Raman; spectroscopy via fiber optic probes”, który prezentował dr Krzysztof Czamara, związany z realizacją projektu badawczego OPUS9, pod kierownictwem dr hab. Agnieszki Kaczor;
 3. “Raman spectroscopy in vitro studies on cisplatin impact  on endothelial cells” zawierający zagadnienia związane z projektem SONATA11, kierowanym przez dr Katarzynę Majzner;
 4. “Raman imaging of vascular endothelial cells within functional isolated blood vessels exposed to tumor necrosis factor-α”, został zaprezentowany przez dr inż. Marte Pacię, kierownika projektu SONATINA1);
 5. Resonance Raman Spectroscopy-based in situ characterization of HbNO, HbCO, HbCN and HbNO2 species in functional RBCs”- temat prezentowany przez Pana Jakuba Dybasia, który realizuje własny projekt PRELUDIUM12.

(więcej…)

facebook JCET