Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka (JCET)

W Pracowni Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka prowadzone są badania ex vivo na izolowanych naczyniach (aorta, tętnica szyjna, tętnica krezkowa), a także na izolowanych narządach (serce, wątroba) z wykorzystaniem zwierzęcych modeli dysfunkcji śródbłonka naczyniowego (np. niewydolności serca, miażdżycy, nadciśnienia płucnego, hypertriglicerydemii, cukrzycy czy chorób zapalnych wątroby). W wykorzystywanych modelach in vitro, ex vivo oraz in vivo badana jest, m.in. aktywność naczynioprotekcyjnych, pro-zapalnych, pro-zakrzepowych przekaźników śródbłonka (np. NO, PGI2, MCP-1, TM), których aktywność odzwierciedla fenotyp czynnościowy i skuteczność terapii. Pracownia dysponuje również bogatym repertuarem metod służących ocenie funkcji płytek krwi, przebiegu procesów zakrzepowych oraz szerokim zapleczem metod histologicznych, immunohistochemicznych oraz immunocytochemicznech, pozwalających na wgląd w patologiczne zmiany na poziomie tkanek i narządów. Kierownikiem Pracowni PFDŚ jest dr Marta Smęda.


Najważniejszą aparaturę badawczą Pracowni Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka stanowią:

Ośmiokanałowy zestaw kąpieli krążków naczyniowych (Danish Myo Technology – DMT)
z zaawansowanym półautomatycznym systemem płukania przeznaczony do badań izolowanych naczyń krwionośnych o większej średnicy (2 mm – 2 cm). Zestaw dwóch czterokanałowych miografów (DMT) do badań izolowanych krążków naczyniowych naczyń krwionośnych o mniejszej średnicy (np. aorta myszy o średnicy 1 – 2 mm lub tętniczka trzewna myszy o średnicy ok. 100 μm).

Dwa miografy ciśnieniowe (DMT) do badań czynności kaniulowanych małych naczyń krwionośnych (o średnicy 60–500 µm) w warunkach przepływu przez światło naczynia zbliżonych do fizjologicznych.

Zestaw czterech miografów ciśnieniowych (DMT) przeznaczony do długotrwałych badań czynności kaniulowanych naczyń krwionośnych (o średnicy od 60 µm do 2 mm).

Układ izolowanego pracującego serca (Hugo Sachs Elektronic-Harvard Apparatus, HSE-HA) umożliwiający badanie czynności pracującego serca myszy w warunkach ex vivo, w których serce jest perfundowane fizjologicznie poprzez lewy przedsionek i lewą komorę.

System izolowanej perfundowanej wątroby (Hugo Sachs Elektronik, Harvard Apparatus) to unikatowe narzędzie do biochemicznego i funkcjonalnego profilowania wątroby oraz krążenia wątrobowego w warunkach ex vivo. Ściśle kontrolowane parametry perfuzji, możliwość wprowadzania dodatkowych związków do układu (np. leków, inhibitorów) czy pomiar stężenia metabolitów uwalnianych do prefuzatu pozwala na wykorzystanie tej metody również w badaniach farmakologicznych i farmakokinetycznych nowych leków.

Bieżnia wysiłkowa dla myszy z komorą Oxymax (Columbus Instruments). Urządzenie jest przeznaczone do pomiarów zużycia tlenu i wydalania CO2 przez organizm zwierzęcia w toku ściśle kontrolowanego wysiłku fizycznego myszy na bieżni i pozwala na pomiar wydolności wysiłkowej (VO2max).

XYZYK (XYZYK), sprzęt zaprojektowany specjalnie na potrzeby JCET, służy do biochemicznej oceny parametrów płytek krwi ex vivo.


Pokój biochemiczny

Analizator biochemiczny ABX Pentra 400 (Horiba Medical) pozwala metodami spektrofotometrycznymi lub potencjometrycznymi na zautomatyzowany pomiar 55 podstawowych parametrów surowicy lub osocza.

Analizator pHOx Ultra (Nova Biomedical) przeznaczony jest do pomiarów parametrów gazometrycznych krwi (PO2, PCO2) pełnej oksymetrii laboratoryjnej (m.in. pomiar zawartości O2-Hb, CO-Hb, Met-Hb), oraz stężeń podstawowych elektrolitów krwi.

Stacja robocza Bioplex (BIO-RAD) jest urządzeniem wykorzystującym nowoczesną technologię oznaczania substancji biologicznych z wykorzystaniem przeciwciał związanych z magnetycznymi kulkami polistyrenowymi, rozdzielanymi na frakcje metodą zbliżoną do cytometrii przepływowej. Urządzenie pozwala na oznaczenie nawet 100 różnych białek, peptydów, fragmentów DNA RNA i innych molekuł w jednej próbce krwi o objętości 50 µl.

Automat Gemini (Stratec Biomedical Systems) umożliwia w pełni zautomatyzowane wykonanie wszystkich etapów procedury ELISA. Urządzenie potrafi kontrolować proces pipetowania trzema różnymi metodami. Ma dwa standardowe czytniki do testów ELISA (w tym jeden fluorescencyjny).

Mikrowaga kwarcowa z dyssypacją energii (QCM-D, Quartz Crystal Microbalance with Dissipation monitoring) to nanoczuły cztero-kanałowy system przepływowy, wykorzystywany do ilościowej oraz jakościowej oceny oddziaływań płytek krwi z powierzchnią sensorów, jak i efektów tych oddziaływań na biomechanikę płytek krwi.


Pokój histologiczny i mikroskopowy

Kriostat elektromechaniczny z systemem utrzymywania czystości w komorze (Leica CM 1950), rotacyjny mikrotom manualny (Sakura Accu-Cut SRM), stacja do zatapiania w parafinie (Thermo Scientific Microm EC 350-2), procesor tkankowy w systemie karuzelowym (Leica TP 1020), automatyczna stacja do barwienia preparatów (Leica Autostainer XL).

Mikroskop fluorescencyjny Axio Imager.A2 (Carl Zeiss) oraz odwrócony mikroskop fluorescencyjny Axio Observer.D1 (Carl Zeiss) z zestawem filtrów dla trzech barwnych kanałów, możliwością obserwacji w kontraście interferencyjnym DIC i PlasDIC; wyposażone w kamery monochromatyczne i kolorowe.

Stacja mikroskopii wirtualnej oparta o zautomatyzowany mikroskop Olympus BX51 do skanowania i archiwizowania preparatów histologicznych w postaci obrazów o dużej rozdzielczości. Oprogramowanie skanera umożliwia udostępniane obrazów w trybie online.

System skriningowy ScanR, składający się z odwróconego, w pełni zautomatyzowanego mikroskopu fluorescencyjnego (Olympus IX81), obudowanego inkubatorem z systemem pozwalającym na długotrwałe utrzymywanie mikrośrodowiska właściwego dla hodowli komórkowej (Life Imaging Services). Całość tworzy unikatowe połączenie mikroskopu fluorescencyjnego z cytometrem obrazowym, pozwalające na analizę fenotypu komórek w warunkach fizjologicznych w czasie rzeczywistym.

Analizator metaboliczny Seahorse XFe96 (Seahorse BioScience) umożliwia pomiary szybkości konsumpcji tlenu odzwierciedlającej oddychanie mitochondrialne oraz szybkości zewnątrzkomórkowego zakwaszenia odzwierciedlającą glikolizę w żywych komórkach, modelach komórkowych 3D oraz skrawkach tkanek. Szybkość konsumpcji tlenu może być mierzona także w izolowanych mitochondriach lub permeabilizowanych komórkach. Format 96-dołkowy pozwala na zbadanie wielu warunków w ramach jednego pomiaru, a czteroportowy system wstrzykiwaniu z funkcją automatycznego mieszania umożliwia badania odpowiedzi komórek na podawane w czasie rzeczywistym reagenty.

facebook JCET