Pracownia Farmakologii Doświadczalnej Śródbłonka (JCET)

Prof. dr hab. Stefan Chłopicki wraz z zespołem od wielu lat prowadzi badania dotyczące mechanizmów rozwoju dysfunkcji śródbłonka, oraz z zakresu doświadczalnej farmakologii śródbłonka z wykorzystaniem unikatowych modeli zwierzęcych chorób.

Laboratorium farmakologii doświadczalnej śródbłonka prowadzi badania z wykorzystaniem modeli dysfunkcji śródbłonka in vitro (w układach izolowanych naczyń krwionośnych z różnych łożysk naczyniowych; naczynia przewodzące, naczynia oporowe) oraz w układach izolowanych narządów (izolowane płuca, izolowane serce, izolowana wątroba, izolowana nerka), a także w modelach zwierzęcych patologii śródbłonka in vivo (np. niewydolności serca, miażdżycy, nadciśnienia płucnego, hypertriglicerydemii, cukrzycy czy chorób zapalnych wątroby).

W wymienionych modelach in vitro, ex vivo, in vivo badana jest m.in. aktywność naczynioprotekcyjnych, pro-zapalnych, pro-zakrzepowych przekaźników śródbłonka (np. NO, PGI2, MCP-1, TM), których aktywność odzwierciedla fenotyp czynnościowy śródbłonka i skuteczność terapii śródbłonka.Ważnym uzupełnieniem prowadzonych badań doświadczalnej farmakologii śródbłonka jest ocena parametrów morfologicznych i biochemicznych krwi oraz parametrów histologicznych i biochemicznych ściany naczynia krwionośnego.


Ośmiokanałowy zestaw kąpieli krążków naczyniowych (Danish Myo Technology – DMT) z zaawansowanym półautomatycznym systemem płukania przeznaczony do badań izolowanych naczyń krwionośnych o większej średnicy (2 mm–2 cm). Zestaw dwóch czterokanałowychmiografów (DMT) do badań izolowanych krążków naczyniowych naczyń krwionośnych o mniejszej średnicy (np. aorta myszy o średnicy 1–2 mm lub tętniczka trzewna myszy o średnicy ok. 100 μm).

Dwamiografy ciśnieniowe (DMT) do badań czynności kaniulowanych małych naczyń krwionośnych (o średnicy 60–500 μm) w warunkach przepływu przez światło naczynia zbliżonych do fizjologicznych. Zestaw czterechmiografów ciśnieniowych (DmT) przeznaczony do długotrwałych badań czynności kaniulowanych naczyń krwionośnych (o średnicy od 60 μm do 2 mm).

Układ izolowanych wentylowanych płuc (HSE-HA) pozwalający na badanie izolowanych płuc szczura lub myszy ex vivow warunkach naśladujących warunki fizjologiczne. Izolowane płuca umieszczone w sztucznej klatce piersiowej wentylowane są za pomocą ujemnych ciśnień oddechowych. Urządzenie pozwala ocenić parametry czynności oddechowej (m.in. objętość oddechowa, przepływy w drogach oddechowych, objętość zalegająca), parametry czynności krążenia płucnego (m.in. ciśnienie w tętnicy i żyle płucnej) oraz obrzęk izolowanych płuc. Układ pozwala na prowadzenie perfuzji krążenia płucnego w warunkach stałego ciśnienia lub stałego przepływu.

Układ izolowanego pracującego serca (Hugo Sachs Elektronic-Harvard Apparatus, HSE-HA) umożliwiający badanie czynności pracującego serca myszy w warunkach ex vivo, w których serce jest perfundowane fizjologicznie poprzez lewy przedsionek i lewą komorę.

Bieżnia wysiłkowa dla myszy z komorą Oxymax (Columbus Instruments). Urządzenie jest przeznaczone do pomiarów zużycia tlenu i wydalania CO2 przez organizm zwierzęcia w toku ściśle kontrolowanego wysiłku fizycznego myszy na bieżni i pozwala na pomiar wydolności wysiłkowej (VO2max).

Pokój biochemiczny

Analizator biochemiczny ABX Pentra 400 (Horiba Medical) pozwala metodami spektrofotometrycznymi lub potencjometrycznymi na zautomatyzowany pomiar 55 podstawowych parametrów surowicy lub osocza. Analizator pHOx Ultra (Nova Biomedical) przeznaczony jest do pomiarów parametrów gazometrycznych krwi (PO2, PCO2) pełnej oksymetrii laboratoryjnej (m.in. pomiar zawartości O2-Hb, CO-Hb, Met-Hb), oraz stężeń podstawowych elektrolitów krwi.

ApoGee A50-Micro (ApoGee Flow Systems Ltd, Hemel Hempstead, UK) to cytometr przepływowy o wysokiej rozdzielczości z dwoma laserami, trzema detektorami rozproszenia światła oraz sześcioma detektorami fluorescencji zaprojektowany do wykrywania mikrocząstek.

Izon qNano (Izon Science Ltd, Christchurch, New Zealand) to urządzenie wykorzystujące technikę tunable resistive pulse sensing do bezpośredniego pomiaru rozmiaru, średnicy i ilości mikrocząstek w roztworze.

Pokój histologiczny i mikroskopowy

Kriostat elektromechaniczny z systemem utrzymywania czystości w komorze (Leica CM 1950), rotacyjnymikrotommanualny (Sakura Accu-Cut SRM), stacja do zatapiania w parafinie (Thermo Scientific Microm EC 350-2), procesor tkankowy w systemie karuzelowym(Leica TP 1020), automatyczna stacja do barwienia preparatów (Leica Autostainer XL).

Mikroskop fluorescencyjny Axio Imager.A2 (Carl Zeiss) oraz odwróconymikroskop fluorescencyjny Axio Observer.D1 (Carl Zeiss) z zestawem filtrów dla trzech barwnych kanałów, możliwością obserwacji w kontraście interferencyjnym DIC i PlasDIC; wyposażone w kamery monochromatyczne i kolorowe.

Stacjamikroskopii wirtualnej oparta o zautomatyzowany mikroskop Olympus BX51 do skanowania i archiwizowania preparatów histologicznych w postaci obrazów o dużej rozdzielczości. Oprogramowanie skanera umożliwia udostępniane obrazów w trybie online.

facebook JCET