Oferta usług badawczych Core Facility opracowana w związku z realizacją projektu pt. Endothelial profiling to predict therapeutic activity or vascular toxicity of compounds in early preclinical research

Więcej informacji, zapytania ofertowe: dominik.czaplicki@jcet.eu


Overview of endothelial profiling at JCET


Śródbłonek naczyniowy utrzymuje zdrowie układu krążenia, a jego dysfunkcja poprzez wiele różnych mechanizmów prowadzi do rozwoju chorób. Z jednej strony mechanizmy farmakoterapeutyczne śródbłonka można wykorzystać w leczenie wielu różnych chorób bowiem poprawa czynności śródbłonka może przynieść skutki terapeutyczne. Z drugiej strony, leczenie wszystkich chorób powinno być prowadzone z wykorzystaniem leków, które są „przyjazne” dla śródbłonka bowiem leki, które pogarszają czynność śródbłonka mogą wywoływać groźne powikłania ze strony układu krążenia. Istnieje konieczność rozwinięcia metod badań przedklinicznych leków, które byłyby ześrodkowane na wyspecjalizowanej i całościowej ocenie działania związków chemicznych na śródbłonek i mogłyby przewidzieć zarówno terapeutyczne jak i toksyczne skutki działania związków chemicznych na śródbłonek u ludzi. Jak dotąd tego typu działania są odkrywane po wprowadzeniu leku na rynek, bowiem nie mam odpowiednich metod, aby tego typu działania wykrywać w fazie badań przedklinicznych leków. Odkrycia działań naczynioprotekcyjnych leków niejednokrotnie skutkuje poszerzeniem ich zastosowań klinicznych, a w przypadku odkrycia działań toksycznych, wycofaniem leku ze sprzedaży.

W projekcie finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej w ramach programu TEAM TECH Core Facility zespół JCET opracował metodologię wieloparametrowej oceny śródbłonkowego działania związków chemicznych i leków na śródbłonek. Unikatowy panel oceny działania związków na śródbłonek (endothelial profiling), złożony z badań in vitro, ex vivo oraz in vivo, stanowi nowe narzędzie w badaniach przedklinicznych leków i jest podstawą do współpracy z przemysłem oraz ośrodkami akademickimi prowadzącymi badania w zakresie rozwoju leków lub farmakologii doświadczalnej. Wczesne wykrycie toksycznego działania związków na śródbłonek w toku badań przedklinicznych z wykorzystaniem opracowanego panelu metod będzie torować drogę do opracowywania leków „przyjaznych dla śródbłonka”, a wykrycie nowych związków poprawiających czynność śródbłonka, może przynieść ich zastosowanie terapeutyczne w leczeniu wielu różnych chorób.


Oferta usług badawczych Core Facility została opracowana w związku z realizacją projektu pt. „Endothelial profiling to predict therapeutic activity or vascular toxicity of compounds in early preclinical research” finansowanego w ramach programu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 (PO IR), Oś IV: Zwiększenie potencjału naukowo badawczego, Działanie 4.4: Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R.

Projekt finansowany w ramach programu TEAM-TECH Core Facility Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 2020 (PO IR).

facebook JCET