Pracownia Farmakologii Molekularnej Śródbłonka (JCET)

Laboratory of Molecular Pharmacology of Endothelium (JCET)

W Pracowni Farmakologii Molekularnej Śródbłonka prowadzone są badania in vitro z wykorzystaniem różnych linii komórek śródbłonka, w których badane są mechanizmy interakcji komórek nowotworowych oraz leukocytów z komórkami śródbłonka, zjawiska „wytrenowanej odporności” jak również działania leków na śródbłonek naczyniowy. Ponadto, w PFMŚ prowadzone są izolacje pierwotnych komórek śródbłonka z różnorodnych narządów mysich modeli chorób przebiegających z dysfunkcją śródbłonka (m.in. niewydolności serca, miażdżycy czy chorób zapalnych wątroby) oraz ich późniejszym wieloparametrowym fenotypowaniem. Badania prowadzone są z użyciem kompleksowych metod, m.in. cytometrii obrazowej oraz mikroskopii fluorescencyjnej połączonej z automatyczną analizą obrazu mikroskopowego za pomocą systemu Columbus. Pracownia posiada możliwości prowadzenie hodowli in vitro komórek pierwotnych oraz linii komórkowych w warunkach hipoksji oraz w warunkach przepływu. Kierownikiem PFMŚ jest dr Marta Stojak.


Najważniejszą aparaturę badawczą Pracowni Farmakologii Molekularnej Śródbłonka stanowią:

Cytometr przepływowy LSRII (Becton Dickinson) umożliwia ocenę fenotypu komórek na podstawie właściwości rozproszenia światła (wielkość i ziarnistość komórek) oraz na podstawie intensywności fluorescencji. Urządzenie pozwala na analizę 10 parametrów fluorescencyjnych i dwóch parametrów morfologicznych na pojedynczej komórce.

Cytometr obrazowy CQ1 (Yokogawa) system obrazowania konfokalnego pozwalający śledzić zmiany wybranych parametrów w tej samej komórce in situ bez jej odrywania od podłoża. Urządzenie umożliwia obrazowanie komórek w warunkach 2D i 3D oraz wyizolowanych skrawków tkanek.

System skriningowy ScanR, składający się z odwróconego, w pełni zautomatyzowanego mikroskopu fluorescencyjnego (Olympus IX81), obudowanego inkubatorem z systemem pozwalającym na długotrwałe utrzymywanie mikrośrodowiska właściwego dla hodowli komórkowej (Life Imaging Services). Całość tworzy unikatowe połączenie mikroskopu fluorescencyjnego z cytometrem obrazowym, pozwalające na analizę fenotypu komórek w warunkach fizjologicznych w czasie rzeczywistym.

ECIS (Electric Cell-substrate Impedance Sensing, Applied Biophysics) system umożliwiający nieinwazyjną rejestracje zmian w morfologii komórki w czasie rzeczywistym, bez użycia znaczników fluorescencyjnych, w oparciu o zmianę impedancji. Urządzenie pozwala ocenić funkcję barierową monowarstwy komórek, tempo wzrostu komórek oraz ich żywotność, proliferację, tempo zarastania rany czy adhezję.

BioFlux (Fluxion Biosciences) system pozwalający odtworzyć siły ścinające panujące w warunkach in vivo w dużych i małych naczyniach a następnie na obserwację i badanie mechanizmów interakcji komórka-komórka lub komórka-macierz zewnątrzkomórkowa w czasie rzeczywistym w warunkach mikro- i makroprzepływowych.

Western blot System ChemiDoc MP (Bio-Rad Laboratories, Inc.) jest urządzeniem do dokumentacji żeli oraz obrazowania Western blot za pomocą metod fluorescencyjnych (w tym multipleksu), chemiluminescencyjnych i kolorymetrycznych.

System przechowywania i analizy obrazów mikroskopowych Columbus serwer wyposażony w oprogramowanie Columbus umożliwia przechowywanie dużych ilości obrazów w wielu różnych formatach oraz ich wysokoprzepustową, wieloparametrową analizę. System umożliwia zdalny dostęp do obrazów i danych oraz wykonywanie analiz.

Pracownia do hodowli in vitro pracownia hodowli komórkowych umożliwia prowadzenie hodowli komórek pierwotnych oraz linii komórkowych, również w warunkach hipoksji oraz w systemie przepływowym.

facebook JCET