Pracownia Spektroskopii Ramanowskiej (JCET)

Pracownia spektroskopii ramanowskiej

Prof dr hab. Małgorzata Barańska wraz ze swoim zespołem prowadzą unikatowe badania obrazowania tkanek i komórek zwierzęcych w szczególności śródbłonka z wykorzystaniem technik spektroskopii oscylacyjnej tj. spektroskopii ramanowskiej oraz spektroskopii w podczerwieni (FT-IR). Dr hab. Katarzyna M. Marzec wraz ze swoim zespołem projektowych prowadzi unikatowe badania dotyczące fenotypowania erytrocytów z wykorzystaniem technik spektroskopii oscylacyjnej uzupełnionych o referencyjne techniki spektroskopii molekularnej i analityki medycznej. Kierownikiem pracowni PRAM jest dr hab. Katarzyna M. Marzec.

Nowoczesna metodyka spektroskopii ramanowskiej umożliwia precyzyjne obrazowanie biochemicznego stanu czynnościowego śródbłonka i ściany naczynia, w tym także zmian metabolicznych, zmian stężeń endogennych związków, kluczowych dla czynności śródbłonka, mapowanie ich rozkładu i lokalnych stężeń; a także mapowanie stężeń egzogennych związków chemicznych, potencjalnych leków w tkankach.

Ta metodyka i jej najnowocześniejsze rozwinięcie w postaci aparatury do spektroskopii ramanowskiej – połączonej z mikroskopem sił atomowych (AFM), optycznym mikroskopem skaningowym (SNOM) oraz mikroskopem konfokalnym (CRM) – stanowi unikatowe w skali europejskiej wyposażenie pracowni.


Spektrometr ramanowski (WITec alpha 300) umożliwia jakościowy i ilościowy pomiar związków chemicznych w tkankach i w komórkach z rozdzielczością spektralną do 0,2 μm. Dzięki unikatowej konstrukcji system pozwala na jednoczesną rejestrację obrazów ramanowskich oraz uzyskiwanie informacji o topografii powierzchni badanej próbki techniką AFM. Użycie obrotowego rewolweru mikroskopu umożliwia zastosowanie wybranej techniki pomiarowej (CRM, SNOM lub AFM) w tej samej próbce biologicznej, bez jej przenoszenia.

Spektrometr ramanowski ChiralRAmAN (BioTools) pozwala na pomiar ramanowskiej aktywności optycznej (ROA), którą definiuje się jako różnicę w intensywności ramanowskiej między widmami Ramana chiralnych cząsteczek otrzymanymi z zastosowaniem światła spolaryzowanego kołowo prawo- i lewoskrętnie.

facebook JCET