Pracownia Analityki i Farmakokinetyki (JCET)

Pracownia analityki i farmakokinetykiDr hab. Maria Walczak wraz z zespołem od wielu lat prowadzi badania w zakresie opracowywania i walidacji technik służących analizie związków nisko i wielkocząsteczkowych w materiale biologicznym, badań z zakresu oceny profilu farmakokinetycznego (ADME) nowych związków, potencjalnych leków, poszukiwania ich ścieżek metabolizmu, wiązania leków z białkami krwi, jak również analizy biomarkerów odpowiedzi farmakologicznej.

Działalność Pracowni Analityki i Farmakokinetyki będzie obejmować przede wszystkim analizę biomarkerów czynności śródbłonka i układu krążenia (endotelina-1, angiotensyna-2, eikozanoidy) oraz badania farmakokinetyki i metabolizmu nowych związków o działaniu śródbłonkowym.

Wyniki tych badań będą służyły opracowaniu strategii dawkowania badanych związków, wyjaśnianiu ich mechanizmu działania oraz przewidywaniu możliwych interakcji lekowych.


Chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Dionex) typu mikro-HPLC sprzężony ze spektrometrem mas LTQ XL Orbitrap Discovery (Thermo Scientific). Spektrometr ten jest najnowocześniejszym analizatorem mas, połączeniem liniowej pułapki jonowej z wysokorozdzielczym, elektrostatycznym detektorem typu FT-MS.

Ultrasprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Dionex) sprzężony ze spektrometrem mas TSQ QuantumUltra (Thermo Scientific). Spektrometr będący potrójnym kwadrupolem z zakrzywioną komorą kolizyjną, wyposażony w głowice jonizacyjne typu grzany elektrosprej (HESI), chemiczna jonizacja w ciśnieniu atmosferycznym (APCI) oraz jonizacja fotonowa w ciśnieniu atmosferycznym (APPI).

Aparat do elektroforezy kapilarnej (Beckman Coulter) – programowalny, zautomatyzowany system do rozdziału związków pod wpływem przyłożonego wysokiego napięcia elektrycznego. Aparat umożliwia jednoczesne przyłożenie stałego lub gradientowego napięcia, natężenia lub mocy ze stałym lub gradientowym ciśnieniem lub próżnią. System wykorzystywany jest do oznaczania stężeń aktywnych związków w matrycach biologicznych, badania wiązania leków z białkami krwi oraz analiz chiralnych.

Urządzenie Turboflow Transcend (Thermo Scientific) – system analityczny do oczyszczania próbek technologią przepływu turbulentnego. Urządzenie wykorzystywane jest w procesie oczyszczania związków z matryc biologicznych (np. z osocza).

facebook JCET