Pracownia Analityki i Farmakokinetyki (JCET)

Pracownia analityki i farmakokinetyki

W Pracowni Analityki i Farmakokinetyki prowadzone są badania w zakresie opracowywania oraz walidacji  nowych metod analitycznych stosowanych do oznaczania stężenia związków endo- oraz egzogennych w materiale biologicznym z zastosowaniem techniki wysokosprawnej chromatografii cieczowej w połączeniu ze spektrometrią mas (LC-MS). Prowadzone badania obejmują między innymi ocenę zmian w biosyntezie molekuł nisko- oraz wysokocząteczkowych odzwierciedlających fenotyp śródbłonka naczyniowego oraz jego dysfunkcję w zwierzęcych modelach chorób układu sercowo-naczyniowego. Wśród profilowanych molekuł znajdują się wybrane przekaźniki lipidowe, białka specyficzne dla śródbłonka, metabolity głównych szlaków biochemicznych (m.in.: TCA, glikoliza) oraz aminokwasy. Ponadto, prowadzone są badania z zakresu farmakokinetyki, obejmujące wyznaczanie podstawowych parametrów farmakokinetycznych oraz oceną profilu farmakokinetycznego (ADME) nowych związków (potencjalnych leków naczynioprotekcyjnych), poszukiwaniem ścieżek ich metabolizmu oraz oceną wiązania z białkami krwi. Kierownikiem PAiF jest dr Agnieszka Kij.


Najważniejszą aparaturę badawczą Pracowni Analityki i Farmakokinetyki stanowią:

Wysokosprawny chromatograf cieczowy Ultimate 3000 (Dionex) sprzężony ze spektrometrem mas TSQ QuantumUltra (Thermo Scientific) typu potrójny kwadrupol. Spektrometr mas wyposażony jest w grzane źródło jonów pracujące w trybie elektrosprej (HESI) oraz chemicznej jonizacji w ciśnieniu atmosferycznym (APCI). Połączenie rozdzielenia chromatograficznego analitów z zastosowaniem sytemu LC oraz detekcji poprzez zastosowanie tandemowej spektrometrii mas pozwala na opracowanie dokładnych, czułych oraz wysoce specyficznych metod bioanalitycznych do jednoczesnego oznaczania stężenia wielu molekuł w jednej próbce.

Wysokosprawny chromatograf cieczowy UFLC Nexera (Schimadzu) sprzężony ze spektrometrem mas Qtrap 5500 (Sciex) typu potrójny kwadrupol. Spektrometr mas ponadto wyposażony jest w pułapkę jonów pozwalającą między innymi na prowadzenie analiz w trybie MS3 oraz dodatkową identyfikację badanych molekuł. Dzięki unikatowej konstrukcji analizatora mas urządzenie charakteryzuje się wysoką czułością i dokładnością prowadzonych analiz.

Elektroforeza kapilarna (Beckman Coulter) w połączeniu z detektorem DAD. Programowalny, zautomatyzowany system pozwalający na rozdzielenie związków pod wpływem przyłożonego wysokiego napięcia elektrycznego. Aparat umożliwia jednoczesne przyłożenie stałego lub gradientowego napięcia, natężenia lub mocy ze stałym lub gradientowym ciśnieniem lub próżnią. System stosowany jest do oznaczania stężeń aktywnych związków w matrycach biologicznych, oceny wiązania badanych związków i leków z białkami krwi oraz wyznaczania ich parametrów fizykochemicznych takich jak LogP oraz LogD.

Chromatograf cieczowy ENO-20 NOx (Eicom) w połączeniu z detektorem UV/VIS. System ten stanowi analizator metabolitów tlenku azotu (NO), takich jak azotyny oraz azotany. Detekcja metabolitów NO jest możliwa po ich wcześniejszym rozdzieleniu na kolumnie chromatograficznej, derywatyzacji z użyciem odczynnikiem Griessa, a następnie detekcji powstałych pochodnych diazowych.

Potencjostat ROXY (Antec) w połączeniu ze spektrometrem mas Qtrap 5500 (Sciex). System pozwalający na symulacje in chemico metabolizmu badanych związków z uwzględnieniem I oraz II fazy metabolizmu między innymi w oparciu o reakcję utleniania-redukcji, a następnie detekcję oraz identyfikację powstałych metabolitów z zastosowaniem spektrometrii mas.

facebook JCET