Pracownia Obrazowania In Vivo
(Instytut Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie)

Pracownia obrazowania in vivo

W ramach projektu JCET, koordynowanego przez JCET (POIG 2.2) powstała Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka w ramach ówczesnej II Katedry Chorób Wewnętrznych CM UJ (Skawińska 8). Pracownia Farmakologii Klinicznej Śródbłonka (działające dalej w pierwotnej lokalizacji, lub w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie ul. Jakubowskiego 2) prowadzi badania u ludzi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych obecnie technik nieinwazyjnego pomiaru czynności śródbłonka.

Badania wykonywane w tej pracowni mają na celu przede wszystkim ocenę w warunkach in vivo patologicznych zmian morfologicznych i upośledzenia czynności mięśnia sercowego, jak również ocenę stanu czynnościowego ściany naczynia krwionośnegow unikatowych mysich modelach chorób układu krążenia.

W badaniach rozwijane i wykorzystywane są nowoczesne techniki obrazowania MR, jak np. obrazowanie molekularne z wykorzystaniem środków kontrastowych zawierających nanocząstki tlenku żelaza (SPIO, USPIO), różne techniki oceny stanu czynnościowego mięśnia sercowego (np. spin-tagging, ocena perfuzji), obrazowanie dyfuzyjne, elastografia MR oraz obrazowanie funkcjonalne (fMRI).

Wladyslaw_Weglarz
p.o. Kierownika Zakładu Tomografii
Magnetyczno-Rezonansowej IFJ PAN:

Dr hab. Władysław Węglarz, prof. IFJ
IFJ PAN
wladyslaw.weglarz@ifj.edu.pl

Wysokopolowy tomograf 9.4 T (Bruker) przeznaczony do badań biomedycznych z zakresu obrazowania i spektroskopii magnetyczno-rezonansowej (MR) małych zwierząt doświadczalnych in vivo. Aparat ma wysokie pole robocze, jest wyposażony w specjalizowane głowice z zestawami cewek radiowej częstości oraz system do anestezji i monitorowania stanu zwierząt w toku pomiarów. Umożliwia wykorzystanie różnorodnych technik pomiarowych i wykonywanie zaawansowanych badań w zakresie obrazowania czynnościowego, molekularnego, jak również eksperymentów z wykorzystaniem innych jąder rezonansowych (np. 31P, 19F).

facebook JCET