Po krótkiej przerwie w przyjmowaniu wniosków w ramach konkursu MINIAURA, Narodowe Centrum Nauki w Krakowie (NCN) wznowiło przyznawanie finansowania na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne. Na trzeciej liście rankingowej NCN znalazła się dr Magdalena Sternak prowadząca badania naukowe w ramach grupy badawczej farmakologii doświadczalnej Jagiellońskiego Centrum Rozwoju Leków (JCET). Sam temat projektu „Szlak PGI2/SIRT1 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążenia”, każe z niecierpliwością czekać na rezultaty zaplanowanych badań.

O PROJEKCIE
Sirtuina 1 (SIRT1) odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu śródbłonka. Przypisuje się jej udział w uruchamianiu mechanizmów naprawczych w dysfunkcji śródbłonka. Celem zaplanowanych badań w projekcie jest zbadanie udziału prostacykliny PGI2 w mechanizmach obronnych współzależnych z aktywnością SIRT1, w poprawie funkcjonowania śródbłonka naczyniowego w mysim modelu transgenicznym (endothelial CDK5R1 (EC-p25) z nadekspresją białka EC-p25. Jest to unikatowy model, gdzie białko ECp25 tworzy kompleks z cyklinozależną kinazą 5CDK5, którego nadmiar wywołuje hiperfosforylację SIRT1 przyczyniając się do indukowania dysfunkcji śródbłonka.
Wiedza uzyskana w ramach projektu pozwoli na kontynuację badań w kierunku farmakologii sirtuin w oparciu o endogenny mediator śródbłonka tj.PGI2, który może być traktowany w przyszłości jako potencjalny terapeutyczny cel dla selektywnych leków oddziałujących na SIRT1.

  • Okres realizacji: 12 miesięcy
  • Budżet: 49 500 zł

Lista laureatów konkursu MINIATURA2.

MINIATURA2 szansą na zrewolucjonizowanie farmakoterapii w leczeniu chorób układu krążenia
Tagi:                            
facebook JCET